‘Photography & The Unknown’ is dit jaar het thema van ons - voor de gelegendheid digitale - inspiratieweekend. Hoewel dit onbekende vaak aanleiding geeft tot angst, is het voor de kunstenaar een welkome stimulans. Het onbekende haalt je als fotograaf uit jouw comfortzone, stelt jouw visie en werkproces in vraag en verruimt jouw blik.
Het onbekende roept vragen op, prikkelt het brein en de verbeelding en nodigt bovenal uit om ontdekt te worden.
FOCUS OP PORTFOLIO- BB in lockdownOok voor het begeleiden en het geven van feedback aan beeldmakers zet BREEDBEELD in deze dagen haar werking online verder.
Met dit project zoomen we in op een aantal aspecten van het artistieke portfolio. Deze zullen uitgelicht worden in een serie online video’s, waarbij een aantal deelnemers tevens de kans krijgen om hun portfolio online te bespreken met de begeleider van dienst.

Valentina Stellino maakt je wegwijs in het selecteren van beelden en het opbouwen van een sequentie. Stefan Vanthuyne zet je op weg met het schrijven van een artist statement bij je werk.


LECTURE ANNOUNCEMENT


Guest lectures by Nanó Wallenius and Valentina Stellino

Guangzhou Academy of Fine Arts (North Lecture Hall) 30 October 2019, at 9AM
学术讲座, 广州美术学院 北阶梯教室, 10月30日 星期三, 上午9:00

For more information, contact valentina_stellino@hotmail.com

WeChat ID: ValeS

INTIMACY AND PHOTOGRAPHY
亲密与摄影

by Valentina Stellino

What role does intimacy play in photography? In today's society, where we are constantly connected to and surrounded by imagery, true intimacy can be hard to find. Photographers can be seen as people who track down intimacy, both real or fake. Taking intimate photographs may involve preserving our own mysteries or desires. Does exploring emotions of others and ourselves mean that we are being our true selves, or does it mean the opposite - abandoning what we know about ourselves and stepping out of who we actually are?

Many photographers throughout history have stepped away from behind the camera and stepped into her/his own image. Instead of being a witness, the photographer turns herself/himself into a part of her own storytelling. And can an image without people ever be an intimate image?

Belgian photographer Valentina Stellino will also talk about her own work in the context of the lecture.

亲密在摄影中扮演什么角色?在当今社会,我们经常与意象联系在一起,被意象包围,很难找到真正的亲密。摄影师可以被看作是追踪亲密关系的人,不管是真是假。拍亲密的照片可能涉及到保护我们自己的秘密或欲望。探索别人和我们自己的情感,是意味着我们是真实的自己,还是意味着相反的——放弃我们对自己的了解,走出我们真实的自我?

历史上许多摄影师都从镜头后面走出来,进入了她/他自己的形象。摄影师不再是见证人,而是把自己变成自己故事的一部分。一张没有人物的照片能成为亲密的照片吗?

比利时摄影师Valentina Stellino也将在讲座中谈谈自己的作品。Graphic Design and Photography - a Love Story平面设计与摄影,一个爱情故事


Graphic Design and Photography, a Love Story
平面设计与摄影,一个爱情故事

by Nanó Wallenius

Photography and graphic design has more in common than one can imagine. Knowing both skills gives creatives a lot of advantages in a world that requires more and more multitalents. Understanding of composition, color and communication binds photography and graphic design together, while technical skills, typography and work locations set these two art school majors apart.

The ultimate medium where these two practises meet is the art book. And how can one best use traditional graphic design mediums to showcase photography? Can graphic design ever contribute to the conceptual part of photography?

Graphic designer and photographer Nanó Wallenius will talk about going from studying photography to working with graphic design and what she has learned along the way.

摄影和平面设计的共同点超出了人们的想象。在一个需要越来越多的多重任务的世界里,了解这两种技能会给创造力者带来很多优势。技术技能、排版和工作地点将这两种艺术从学院专业区分开来,而对构图、色彩和交流的理解将摄影和平面设计结合在一起。

这两种练习相遇的最终媒介是艺术书。如何才能最好地利用传统的平面设计媒体来展示摄影?平面设计能为摄影的概念部分做出贡献吗?

平面设计师和摄影师NanóWallenius将谈论从研究摄影到从事平面设计的工作,以及她在此过程中学到的知识。My work “Cut” in Vice Belgium”